Kolb & Fry 1975

Titel: Toward an applied theory of experiential learning.

Autor(en): Kolb. D. A. & Fry, R.

Ort: In: C. Cooper (ed.) Theories of Group Process, London: John Wiley.

Erscheinungsjahr: 1975

Kolb. D. A. & Fry, R. (1975): Toward an applied theory of experiential learning.: In: C. Cooper (ed.) Theories of Group Process, London: John Wiley.

Barrierefreiheit Direkt zum Inhalt Übersicht Erweiterte Suche Direkt zur Navigation Kontakt